Жендэрийн мэдрэмжтэй төлөвлөлт ба хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ: шалгуур үзүүлэлт боловсруулах нь

Төрийн байгууллагын бодлого төлөвлөлт, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, жендэрийн тэгш байдлыг хангах мэргэжилтнүүдэд зориулсан “ЖЕНДЭРИЙН МЭДРЭМЖТЭЙ ТӨЛӨВЛӨЛТ БА ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ: ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ БОЛОВСРУУЛАХ НЬ” сургалтын материалууд

Зуунмод хот, Төв аймаг

2019 оны 03 сарын 20

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Maintainer Altangerel
Version 1
Last Updated February 15, 2021, 09:36 (UTC)
Created March 21, 2019, 06:45 (UTC)