Жендэрийн тэгш байдал - Gender Mainstreaming

Төрийн албан хаагчдын жендэрийн эрх тэгш байдлын талаарх мэдлэг ойлголтыг нэмэгдүүлэх, эмэгтэйчүүдийн манлайллын чадавхыг сайжруулах техникийн туслалцаа.

Technical assistance and capacity-building for civil servants to promote gender equality and women’s leadership within organizations.