Achieving Gender Equity - Жендэрийн тэгш байдлыг хангах нь

Энэхүү сургалтаар жендэрийн тэгш эрхийг авч хэлэлцэн, холбогдох нэр томьёог тодорхойлж, эмэгтэйчүүдийн оролцоог нэмэгдүүлэхийн төлөөх өөрчлөлтийг гардан хийх чадварыг нэмэгдүүлнэ.

  • Жендэрийн тухай үндсэн ойлголт
  • Монгол Улс дахь жендэрийн тэгш эрхийн байдал
  • Хүмүүсийн харилцаан дахь жендэрийн ялгаа
  • Ажлын байран дахь жендэрийн ялгаа
  • Манлайлал дахь жендэрийн ялгаа
  • Зөрчилдөөнд ханддаг жендэрийн ялгаа
  • Жендэрийн тэгш эрхийг хангах гурван алхам
  • Жендэрийн тэгш байдлын үзэл баримтлалыг бодлого төлөвлөлт, үйл ажиллагаанд хэрхэн тусгах
  • Эмэгтэйчүүдийн оролцоог хэрхэн нэмэгдүүлэх
  • Эмэгтэйчүүдийн оролцоог нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн үйл ажиллагаа хэрэгжүүлэх замаар жендэрийн тэгш эрхийг хангах үүрэг хүлээх

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Ginette Jonhstone
Maintainer Altangerel
Last Updated February 15, 2021, 09:39 (UTC)
Created September 24, 2018, 08:38 (UTC)