Achieving Gender Equity - Жендэрийн тэгш байдлыг хангах нь

Энэхүү сургалтаар жендэрийн тэгш эрхийг авч хэлэлцэн, холбогдох нэр томьёог тодорхойлж, эмэгтэйчүүдийн оролцоог нэмэгдүүлэхийн төлөөх өөрчлөлтийг гардан хийх чадварыг нэмэгдүүлнэ.

  • Жендэрийн тухай үндсэн ойлголт
  • Монгол Улс дахь жендэрийн тэгш эрхийн байдал
  • Хүмүүсийн харилцаан дахь жендэрийн ялгаа
  • Ажлын байран дахь жендэрийн ялгаа
  • Манлайлал дахь жендэрийн ялгаа
  • Зөрчилдөөнд ханддаг жендэрийн ялгаа
  • Жендэрийн тэгш эрхийг хангах гурван алхам
  • Жендэрийн тэгш байдлын үзэл баримтлалыг бодлого төлөвлөлт, үйл ажиллагаанд хэрхэн тусгах
  • Эмэгтэйчүүдийн оролцоог хэрхэн нэмэгдүүлэх
  • Эмэгтэйчүүдийн оролцоог нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн үйл ажиллагаа хэрэгжүүлэх замаар жендэрийн тэгш эрхийг хангах үүрэг хүлээх

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Зохиогч Ginette Jonhstone
Арчлагч Altangerel
Сүүлийн шинэчлэл 2021 2-р сар 15, 09:39 (UTC)
Үүссэн 2018 9-р сар 24, 08:38 (UTC)