Институцийн өөрчлөлт хийх замаар эрдэс баялгийн менежментийг сайжруулах MERIT төсөл

Монгол дахь техникийн зөвлөхүүд болон MERIT төслийн багийн дэмжлэгтэйгээр MERIT төслийг Канадын мэргэжлийн үйлчилгээний байгууллага (КМҮБ) болон Канадын дэлхийн их сургуулийн үйлчилгээ (КДИСҮ) гэх Канадын хоёр төрийн бус байгууллагын консорциум хэрэгжүүлж байна.

MERIT нь Канад Улсын Гадаад хэргийн яамны санхүүжилттэй 7 жил (2016-2023) -ийн хугацаанд хэрэгжих төсөл юм.

Төслийн үр дүн:

  • Олборлох салбарыг үр дүнтэй удирдах чиглэлээр төрийн байгууллагуудын чадавхийг бэхжүүлэх
  • Эрдэс баялгийн салбарт үйл ажиллагаа явуулж байгаа төрийн байгууллага, иргэний нийгэм, орон нутгийн олон нийтийн бүлгүүдийн хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх
  • Олон нийтийн бүлгүүдэд орон нутгийг хөгжүүлэх ажилд оролцох, түүнээс үр шим хүртэхэд дэмжлэг үзүүлэх
  • Эрдэс баялгийн салбарын бодлогод жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах, бодлогод тусгах, хэрэгжүүлэх, дэмжих
  • Тогтвортой байдлыг хангах зорилгоор байгууллагуудыг чадавхижуулах ба мэдлэгийн портал үүсгэх

Энэхүү MERIT мэдлэгийн портал нь төсөл хэрэгжүүлэх явцад урт болон богино хугацааны техникийн зөвлөхүүдийн ашигласан сургалтын материал, төслийн хэрэгжилттэй холбоотой бусад мэдээ мэдээллийг олон нийтэд нээлттэй мэдээллэх зорилгоор хийгдсэн болно