Gender-Sensitive Communication and Project Implementation

Жендэрийн мэдрэмжтэй харилцаа холбоо, төсөл хэрэгжилт

Жендэрийн зөвлөх: Миша Гофорт

БОАЖЯ-ны харьяа Цэнгэг усны нөөц, байгаль хамгаалах төв УТҮГ

2019 оны 5-р сарын 22-ны өдөр

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Зохиогч Misha Goforth
Арчлагч Altanzul
Сүүлийн шинэчлэл 2021 8-р сар 13, 01:41 (UTC)
Үүссэн 2019 6-р сар 3, 09:03 (UTC)