Environmental Considerations and Capacity Building to Strengthen Local Cooperation Agreements

Орон нутгийн хамтын ажиллагааны гэрээнд байгаль орчны асуудлыг тусгах, гэрээ байгуулах талаар чадавх бэхжүүлэх нь" чиглэлээр Техникийн зөвлөх Росс Эклэсийн боловсруулсан судалгаа, зөвлөмж. Уг судалгаа зөвлөмж нь олборлох салбарын байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөллийг үнэлж, удирдахад баримтлах зохистой бодлого, журам байгаа эсэх, төсөл бүрийн онцлогт тохируулан байгаль орчныг хамгаалах үүднээс уг мэдээллийг Орон нутгийн хамтын ажиллагааны гэрээнд тусгаж болох эсэх талаар үнэлэлт дүгнэлт өгсөн юм.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Ross Eccles
Maintainer Altangerel
Last Updated April 29, 2020, 02:02 (UTC)
Created September 26, 2018, 06:47 (UTC)