Environmental Considerations and Capacity Building to Strengthen Local Cooperation Agreements

Орон нутгийн хамтын ажиллагааны гэрээнд байгаль орчны асуудлыг тусгах, гэрээ байгуулах талаар чадавх бэхжүүлэх нь" чиглэлээр Техникийн зөвлөх Росс Эклэсийн боловсруулсан судалгаа, зөвлөмж. Уг судалгаа зөвлөмж нь олборлох салбарын байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөллийг үнэлж, удирдахад баримтлах зохистой бодлого, журам байгаа эсэх, төсөл бүрийн онцлогт тохируулан байгаль орчныг хамгаалах үүднээс уг мэдээллийг Орон нутгийн хамтын ажиллагааны гэрээнд тусгаж болох эсэх талаар үнэлэлт дүгнэлт өгсөн юм.

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Зохиогч Ross Eccles
Арчлагч Altangerel
Сүүлийн шинэчлэл 2020 4-р сар 29, 02:02 (UTC)
Үүссэн 2018 9-р сар 26, 06:47 (UTC)