Байгаль орчин - Environment

Олборлох салбарын байгаль орчны хариуцлагыг нэмэгдүүлэх, хяналтыг сайжруулах чиглэлээр төв, орон нутгийн байгууллагуудын чадавх бэхжүүлэх техникийн туслалцаа.

Technical assistance and capacity-building for stakeholders at the national and local levels with a focus on promoting responsible environmental oversight of the extractive sector.