1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: гэрээ

Үр дүнг шүүх