Дорнод аймгийн ЗДТГ, MERIT төслийн хамтарсан хөтөлбөр: Жендэрийн мэдрэмжтэй төсөвлөлт

  • Төсөв, төсөвлөлт;
  • Нийгэм, хүн амын тодорхой бүлгүүдэд үзүүлэх төсвийн зарлагын нөлөөлөлд бодлогын дүн шинжилгээ хийх;
  • Нэгдсэн төсөв боловсруулалт, түүний нийгэмд үзүүлэх нөлөө
  • Төрөөс хэрэгжүүлж буй бодлого, хөтөлбөр, арга хэмжээ, бүх шатны төсөвт жендэрийн дүн шинжилгээ хийх;
  • Жендэрийн харалган байдал, эр хүйсийг голлох өрөөсгөл хандлага;
  • Жендэрийн зөрүүтэй байдал, түүнийг бууруулах арга замыг тодорхойлох
  • Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах, тэгш бус байдлыг бууруулах бодлогын арга хэмжээг бичил төсөл хэлбэрээр боловсруулах

Техникийн зөвлөх: Мишэл Филион

2020 оны 7, 8-р сарууд

Өгөгдөл ба материал

Нэмэлт мэдээлэл

Талбар Утга
Зохиогч Michel Filion
Арчлагч Altanzul
Сүүлийн шинэчлэл 2021 3-р сар 10, 04:42 (UTC)
Үүссэн 2020 8-р сар 24, 09:09 (UTC)