Уул уурхай, газрын тос - Mining and Petroleum

Уул уурхай, газрын тосны салбарын хөгжлийг дэмжсэн бодлого, хөтөлбөр боловсруулах чиглэлээр чадавх бэхжүүлэх техникийн туслалцаа.

Technical assistance and capacity-building in policy guidance to develop Mongolia’s mining and petroleum sector.