Сэтгүүл - Newsletter

MERIT төсөл нь салбарын сүүлийн үеийн мэдээ мэдээлэл, төслөөс хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа, үр дүнгийн талаарх MERIT төслийн сэтгүүлийг улирал тутам хэвлэн нийтэлдэг.

MERIT’s newsletter is published on a quarterly basis. It covers updates in the sector, project activities and results.