Хүний нөөц - Human Resource

Төрийн захиргааны төв, төрийн болон нутгийн захиргааны байгууллагуудад Ур чадварт суурилсан хүний нөөцийн тогтолцоог нэвтрүүлэх чиглэлээр чадавх бэхжүүлэх техникийн туслалцаа.

Technical assistance and capacity-building for a competency-based human resources framework at national and local levels of government.