1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: risk impact уул уурхай орчин

Үр дүнг шүүх