1 өгөгдлийн бүрдэл олдлоо

Шошго: guideline

Үр дүнг шүүх